Villkor

SCIENSUS INTERNATIONAL B.V.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. DEFINITIONER OCH TOLKNING

I dessa Försäljningsvillkor (”Villkor”):

1.1 Med ”Företag” avses Sciensus International B.V. som är registrerat i Nederländerna under företagsnummer 34363537 och vars säte är beläget på Bijsterhuizen 3142, 6604LV Wijchen med en postadress på 107 Station Street, Burton Upon Trent DE14 1SZ, Staffordshire, Storbritannien.

1.2 Med ”Varor” avses de produkter och/eller material vars försäljning och köp regleras av dessa Villkor.

1.3 Med ”Köpare” avses den person, firma, företag, institution, tjänsteleverantör eller enhet som köper Varorna från Företaget enligt villkoren i Avtalet.

1.4 Med ”Avtal” avses den beställning som gjorts av Varorna sedan den godtagits av Företaget, vare sig muntligt, skriftligt eller elektroniskt, och som ska bli föremål för dessa Villkor. Eventuella föregivna tillägg, modifieringar, variationer eller undantag till Avtalet (vare sig de ingår i ett dokument från en Köpare eller på annat sätt) har ingen verkan om inte och förrän de avtalats skriftligen av Företaget. Företaget förbehåller sig rätten att ändra, variera eller korrigera dessa Villkor när som helst genom föregående skriftligt meddelande till Köparen. När en individ lägger en beställning på uppdrag av Köparen är han/hon en representant för Köparen och när Köparen tillåter detta är det en bekräftelse till Företaget om behörigheten att göra detta på uppdrag av Köparen.

1.5 Med ”Transportör” avses den person, firma eller företag till vilken transporten av Varor har anförtrotts.

1.6 Med ”Beställning” avses en beställning som görs på Varorna av Köparen och som leder till ett Avtal.

1.7 Med ”Arbetsdag” avses en annan dag än en lördag, söndag eller allmän helgdag i England, Tyskland eller Nederländerna.

1.8 Villkorsrubriker ska inte påverka tolkningen av Villkoren.

1.9 Såvida inte sammanhanget kräver något annat ska ord i singularis inkludera pluralformen och ord i pluralis inkludera singularformen.

1.10 Varje fras som inleds med termerna ”inklusive”, ”innehåller”, ”i synnerhet” eller liknande uttryck ska tolkas som belysande exempel och ska inte begränsa innebörden av orden som föregår och/eller följer efter dessa termer.

1.11 En hänvisning till en stadga eller lagbestämmelse är en hänvisning till den i dess ändrade, utvidgade eller omarbetade utförande från tid till annan, och ska inkludera all sekundärlagstiftning som gjorts enligt denna stadga eller lagbestämmelse.

2. BESTÄLLNINGAR

2.1 Alla Varor som säljs av Företaget säljs enligt dessa Villkor och tillhandahålls på basis av 2020 Incoterms DAP. Utan att det påverkar Villkor 1.4 innebär ett mottagande av Varorna att dessa Villkor godkänns.

2.2 Beställningar som mottas för andra kvantiteter än den angivna storleken för ytterförpackningar kommer automatiskt att ökas till den nästföljande hela storleken för ytterförpackningar ovanför beställningskvantiteten.

2.3 Annullering av Beställning kan endast ske om den mottas av Företaget senast kl 14.00 centraleuropeisk tid (CET) på dagen då Företaget erhöll den från Köparen.

2.4 Företaget kan övervaka Köparens beställningsmönster av kontrollerade läkemedel och rapportera sådana beställningsmönster till behöriga myndigheter utan att underrätta Köparen.

2.5 Dessa Villkor gäller för försäljningen av alla varor och tjänster (”Varor och Tjänster”) som tillhandahålls av Företaget och ska ha företräde framför och åsidosätta alla eventuella villkor från Köparen, med undantag för varor och/eller tjänster som tillhandahålls av Företaget där det finns en separat skriftlig överenskommelse mellan Köparen och Företaget som reglerar leveransen av sådana varor och/eller tjänster.

2.6 Köparen ska upprätthålla efterlevnaden av alla tillämpliga tillstånd och följa alla lagar, regler och förordningar med avseende på köpet av Varor och varje Beställning.

2.7 Köparen bekräftar till Företaget och garanterar att de köper Varorna i enlighet med de tillämpliga och tvingande lokala nationella förordningarna i hemlandet och i det land där Varorna kommer att användas.

3. PRIS

3.1 Om inget annat anges är alla angivna priser exklusive mervärdesskatt eller någon annan statlig avgift eller tillämplig skatt, oavsett om sådan skatt eller avgift tillämpas i Nederländerna, Storbritannien eller på annat håll. Alla priser är därför mervärdesskattepliktiga enligt gällande procentsats samt enligt andra, eventuellt tillämpliga statliga avgifter eller skatter.

3.2 Alla priser kan komma att ändras utan föregående meddelande och kommer att faktureras till de priser som gäller på beställningsdatumet.

3.3 Företaget kommer inte att godkänna några klagomål på felaktig mervärdesskatt på försäljningsfakturor om inte sådana klagomål gjorts inom en 3-årsperiod från datumet för fakturan som innehöll det felaktiga mervärdesskattebeloppet.

3.4 Om Företaget av misstag godkänner en Beställning till ett felaktigt pris eller fakturerar Köparen med ett felaktigt pris, kan Företaget korrigera felet i efterhand genom att utfärda en ytterligare faktura eller en kreditering efter eget val.

3.5 Företaget har rätt att debitera Köparen för tilläggsavgifter (t.ex. för bränsle eller kopierade dokument eller utebliven betalning) och kommer att meddela Köparen om sin avsikt innan några sådana avgifter införs eller ändras. Aktuella avgifter inkluderar:

a) en avgift på upp till 10 EUR plus moms per kopia av alla dokumentkopior som Köparen beställer från Företaget

b) en avgift på 25 EUR plus moms för varje check (där det tillåts) som returneras obetald, eller om en stående order eller anvisning om direktdebitering misslyckas

c) en dröjsmålsavgift på 50 EUR kommer att debiteras för varje transaktion där indrivningen av alla belopp som ska betalas har överlåtits till en tredje parts inkassobyrå eller ett juridiskt ombud (inklusive advokater eller andra jurister) för inkassering från Köparen

d) en härledd ränteavgift som anges i Villkor 4.3 nedan.

3.6 Alla eventuella kreditvillkor som beviljas Köparen baseras på Företagets eget gottfinnande och är föremål för regelbunden översyn av Företaget. För att underlätta detta kan Företaget begära att Köparen tillhandahåller sin uppdaterade finansiella information. Företaget ska vara berättigat att, när som helst och utan föregående meddelande, dra tillbaka, stänga av eller förändra kreditvillkoren som beviljats till Köparen. Köparen måste underrätta Företaget skriftligen om det sker någon betydande ändring av:

(a) den finansiella information som inlämnats till Företaget och

(b) arten eller värdet av Köparens tillgångar.

4. BETALNING

4.1 Alla belopp förfaller till betalning enligt dessa Villkor 30 dagar från fakturadatum om inget annat uttryckligen har överenskommits skriftligen i förväg. Betalning ska göras med elektroniska bankmetoder (t.ex. BACS/CHAPS) och ska anses vara genomförd först när Företaget har tagit emot de avräknade medlen. Köparen uppmanas uttryckligen att säkerställa att de är lämpligt och korrekt registrerade för mervärdesskatt och registrerade på webbplatsen Vies VAT Checker. Om inte, kommer Köparen att vara skyldig att betala mervärdesskatt enligt gällande procentsats i avvaktan på en sådan registrering.

4.2 Betalningstidpunkten ska ha en framträdande betydelse i Avtalet.

4.3 Utan att det påverkar någon annan rätt eller något annat rättsmedel som erbjuds Företaget, ska Företaget vara berättigat att debitera ränta till ett belopp som motsvarar åtta procent (8 %) över Bank of Englands basränta i enlighet med den engelska lagen Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 på alla belopp som tillfaller Företaget och inte har betalats vid förfall. Sådan ränta ska löpa på daglig basis tills betalning har skett, vare sig före eller efter ett eventuellt domslut.

4.4 Företaget förbehåller sig rätten att dra tillbaka kreditfaciliteter när som helst. Vidare kan Företaget, i händelse av en utestående betalning från Köparen (och utan att det påverkar dess andra rättigheter och andra åtgärder som det kan vara berättigat att vidta), beslagta, återvinna och vidaresälja eventuellt påverkade Varor och Köparen samtycker till att i enlighet med lokal lag ge Företaget rätt att beträda Köparens anläggningar, mark eller byggnader för att återvinna sådana Varor om Köparen har underlåtit att betala hela det utestående beloppet enligt dessa Försäljningsvillkor för sådana Varor.

4.5 Köparen ska inte ha rätt att kvitta belopp som de är skyldiga att betala till Företaget mot eventuella belopp som Företaget är skyldigt att betala till Köparen. Företaget ska ha rätt att kvitta belopp som det är skyldigt att betala till Köparen mot eventuella belopp som Köparen är skyldig att betala till Företaget.

4.6 I händelse av att:

4.6.1 Köparen gör ett frivilligt arrangemang eller ackord med sina fordringsägare, lämnar in en ansökan till domstol för att skydda sina fordringsägare på något sätt, blir insolvent eller (om det avser en individ eller firma) går i konkurs eller (om det avser ett företag) blir föremål för ett förvaltningsbeslut, om handlingar lämnas in för utnämning av en förvaltare av Köparen, om avsiktsförklaring att utse en förvaltare inlämnas av Köparen, dess styrelse eller en kompetent innehavare av företagsinteckningar eller om Köparen har gjort en likvidationsansökan eller fattar ett beslut om frivillig likvidation eller försätts i likvidation (för andra syften än en solvent bona fide-sammanslagning eller rekonstruktion), eller

4.6.2 en pantinnehavare tar besittning, eller en konkursförvaltare eller en likvidator utses, över Köparens egendomar och tillgångar, helt eller delvis

4.6.3 Köparen upphör, eller hotar med att upphöra, att bedriva verksamhet

4.6.4 Köparen kan inte betala sina skulder i den mening som avses i engelsk lag i avsnitt 123 i Insolvency Act från 1986

4.6.5 Företaget förstår att någon av de ovannämnda händelserna rimligen håller på att inträffa i relation till Köparen

4.6.6 Köparen är föremål för en händelse som liknar dem som specificerats i Villkor 4.6.1 till 4.6.5 i någon jurisdiktion och/eller

4.6.7 Köparen begår ett betydande eller allvarligt avtalsbrott,

ska Företaget, utan att det påverkar någon annan rätt eller något annat rättsmedel som erbjuds Företaget, vara berättigat att säga upp Avtalet och/eller säga upp eventuella ytterligare leveranser enligt Avtalet eller något annat avtal som Företaget kan ha med Köparen utan något ansvar gentemot Köparen, och alla belopp på något konto som tillfaller Företaget ska förfalla till betalning omedelbart utan krav på att meddelande lämnas, oavsett eventuella tidigare motstridiga arrangemang eller överenskommelser.

5. TILLGÄNGLIGHET OCH LEVERANS

5.1 Företagets godkännande av Köparens beställning förutsätter att leveranser av Varorna finns tillgängliga och inte har sålts på annat håll av Företaget.

5.2 Köparen ska fastställa en lämplig plats för att ta emot leveransen och vara ansvarig för säkerheten på detta leveransområde. Leveransområdet ska normalt sett vara ett registrerat apotek, även om det ligger inom en sjukhusanläggning. Företaget ska enbart leverera till den begärda platsen om det enligt Företagets åsikt är lämpligt, säkert och tryggt och endast till:

5.2.1 en innehavare av ett tillstånd för partihandel som avser sådana Varor

5.2.2 en innehavare av ett tillstånd som beviljats av den behöriga myndigheten i en EES-stat och godkänner leverans av sådan Varor genom detaljhandel

5.2.3 en person som lagligen får sälja sådana Varor genom detaljhandel eller som lagligen får tillhandahålla dem under omständigheter som motsvarar försäljning i detaljhandel, eller

5.2.4 en person som lagligen får administrera sådana Varor.

5.3 Leveransdatum är endast uppskattningar och leveranstid är inte av väsentlig betydelse för Avtalet. Om inga sådana datum har specificerats ska leverans ske inom rimlig tid och Företaget ska ha rätt att senarelägga eller säga upp leveransen av valfria Varor enligt varje Avtal utan kostnad och oavsett orsak.

5.4 Om Varor inte har levererats senast den 3:e arbetsdagen efter fakturadatumet avseende sådana Varor måste ett skriftligt meddelande om en sådan utebliven leverans omedelbart lämnas av Köparen till Företaget. Företaget kommer att fakturera Köparen för Varorna när de har avsänts för leverans. Eventuella förfrågningar om beloppet som Köparen har fakturerats måste göras skriftligen inom en vecka efter att fakturan mottogs av Köparen.

5.5 Företaget ska inte vara ansvarigt för förluster, kostnader, skadestånd, avgifter eller utgifter av något slag, oavsett om de uppstått direkt eller indirekt genom någon försenad eller utebliven leverans av Varorna.

5.6 Företaget förbehåller sig rätten att utföra leveranser genom delleveranser och att utfärda en separat faktura avseende varje delleverans.

5.7 Varje delleverans ska vara ett separat Avtal och ingen annullering eller uppsägning av ett separat Avtal som relaterar till en delleverans ska ge Köparen rätt att vägra att fullgöra eller säga upp något annat Avtal eller någon annan delleverans.

5.8 Köparen ska, vid leverans, antingen på egen hand eller genom sin behöriga företrädare underteckna packsedeln som bekräftelse för fullständig leverans. Vid leverans till den adress som utsetts av Köparen ska Företaget ha rätt att förutsätta att varje underskrift som görs kommer från en behörig företrädare.

5.9 Företaget förbehåller sig rätten att påföra en ytterligare transportavgift på alla brådskande leveranser som av Köparen krävs för nästföljande dag. Om inget annat anges i Avtalet ska priset för Varorna inkludera kostnaden för standardleverans av Företaget. När en förbättrad leverans begärs av Köparen, samtycker Köparen till att betala den extra leveranskostnaden inklusive sådan transportavgift.

5.10 Företaget ska ha rätt att säga upp eller senarelägga leveranser eller reducera mängden som levereras om Företaget förhindras eller fördröjs i att tillhandahålla eller leverera Varorna enligt beskrivningen som omfattas av Avtalet via den normala färdvägen eller leveransmetoden på grund av omständigheter utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till underlåtenhet från leverantörens sida, strejker, lockouts, olyckor, minskad eller avbruten strömförsörjning till en tillverkningsanläggning, haveri i anläggning eller maskiner eller brist eller otillgänglighet på Varorna från den normala källan eller tillförselvägen. Företaget ska inte ha något ansvar på grund av sådan underlåtenhet att leverera.

5.11 Köparen är också ansvarig för att säkerställa att en person med lämplig behörighet övervakar mottagandet och godkännandet av Varorna på leveransadressen. Om Köparen underlåter att ta emot Varorna eller inte ger Företaget korrekta leveransinstruktioner vid beställningstillfället, har Företaget rätt att debitera rimliga kostnader för lagring och retur av Varorna till Köparen. När Varorna kräver distribution i kylkedja samtycker Köparen till att betala kostnaderna för att returnera Varorna till Företaget och till att Företaget får avyttra Varorna och debitera Köparen, samt till att Köparen ska vara skyldig att betala det fullständiga avtalspriset för Varorna till Företaget.

6. SKADADE VAROR, BRISTER OCH HÅLLBARHETSTID

6.1 Företaget ska inte ha något ansvar för eventuella defekter eller brister i Varorna som är uppenbara vid en noggrann kontroll vid leverans om inte ett skriftligt klagomål omgående avsänds elektroniskt, per e-post eller fax, till Företaget på samma dag som leveransen där den påstådda defekten eller bristen (tillsammans med packsedelns nummer och beställningsnumret) beskrivs och om Företaget samtycker till att godkänna sådant ansvar. Köparen måste behålla alla skadade Varor och emballage för inspektion av Företaget och för avhämtning av Företaget. Varje uppenbar skada på Varorna som skulle upptäckas vid en slumpmässig inspektion av Varorna vid leverans måste förtecknas på packsedeln som signeras av Köparen enligt 5.8 ovan. Annars ska Företaget vara berättigat att vägra ta ansvar som härrör från någon sådan efterföljande uppvisad skada. Klagomål på mindre, kosmetiska skador kommer inte att betraktas som bevis på skadade Varor.

6.2 Företagets ansvar avseende defekter eller brister ska vara begränsat till att ersätta eller bevilja kredit för sådana Varor enligt vad som fastställs av Företaget.

6.3 Företaget förbehåller sig rätten att distribuera och leverera Varor förutsatt att de har en hållbarhetstid på minst 6 månader (eller mindre om Köparen tidigare lämnat sitt medgivande). Tillämpningen av principen om tidigaste utgångsdatum först ska inte leda till leverans av Varor med mindre än 6 månaders hållbarhetstid i avsaknad av en föregående överenskommelse mellan Köparen och Företaget om motsatsen.

7. ÄGANDERÄTT OCH RISK

7.1 Ägande- och nyttjanderätten till Varorna ska övergå till Köparen den dag som infaller senast av antingen betalningen till Företaget av det fullständiga priset för Varorna eller den fullständiga betalningen för varje annat belopp, oavsett slag, som Köparen ska betala till Företaget enligt Avtalet eller på annan grund. Köparen ska, under denna tid, innan äganderätten övergår till Köparen, hålla Varorna separerade från alla andra varor inklusive Köparens varor och identifiera Varorna som Företagets, och Köparen ska förvara Varorna på förtroendebasis som förvaltare för och på uppdrag av Företaget tills äganderätten övergår till Köparen.

7.2 Villkor 7.1 ska inte hindra Köparen från att gå med på att sälja Varorna, och i händelse av en sådan överenskommelse ska äganderätten till Varorna stanna hos Företaget till dess att äganderätten till Varorna övergår till den senare köparen enligt villkoren i den nämnda överenskommelsen.

7.3 Om Köparen inte betalar på förfallodagen eller om någon händelse som specificeras i Villkor 4.6 inträffar i förhållande till Köparen, ska Företaget ha rätt (utan att det påverkar någon av dess andra rättigheter enligt dessa Villkor) att när som helst innan äganderätten till Varorna övergår från Företaget och utan föregående meddelande beträda mark eller anläggningar där Varorna för närvarande befinner sig för att återvinna Varorna.

7.4 Risken för Varorna ska övergå till Köparen vid leveranspunkten som, i händelse av leverans av Företaget, ska vara den punkt vid vilken Varorna lossas från Företagets eller Transportörens fordon på den adress som specificerats av Köparen, eller, när Köparen åtar sig att hämta upp Varorna, vid den punkt där Varorna lastas på fordonen som utsetts av Köparen. Företaget ska, trots att ägande- och nyttjanderätten till Varorna behålls av Företaget enligt ovan, inte ha något ansvar för förvaringen av Varorna efter att risken har övergått till Köparen.

7.5 Fram tills äganderätten till Varorna övergår till Köparen ska Köparen försäkra Varorna i Företagets namn och på uppdrag av Företaget för deras fullständiga pris mot alla risker och till Företagets rimliga belåtenhet. På begäran ska Köparen visa upp försäkringsbrevet för Företaget.

7.6 I avsaknad av skriftlig rådgivning från Köparen till Företaget i enlighet med Villkor 6.1 ovan, ska Varorna anses ha levererats och godkänts av Köparen som kompletta och i ett tillfredsställande skick, med undantag för eventuella defekter eller brister som inte skulle vara uppenbara vid en noggrann kontroll vid leverans.

8. GARANTI

8.1 Företaget garanterar att Varorna håller en tillfredsställande kvalitet.

8.2 Företaget ska inte ha något ytterligare ansvar avseende Varorna eller några defekter i dem och alla utfästelser, villkor, garantier och förbindelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda i lagens mening, som avser Varornas kvalitet eller deras lämplighet för ett visst syfte eller på annat sätt är uttryckligen uteslutna utom i den omfattning det förhindras av lag.

8.3 Ingenting i dessa Villkor ska anses begränsa eller utesluta ansvaret för vare sig Företaget eller Köparen vid dödsfall eller personskada som orsakats av deras vårdslöshet eller för bedrägeri, vilseledande information, åsidosättande av de skyldigheter som följer enligt avsnitt 12 i 1979 års engelska lag om försäljning av varor eller avsnitt 2 i 1982 års lag om leverans av varor och tjänster eller för något annat ansvar som inte kan uteslutas enligt lag.

8.4 Företagets ansvar enligt detta (oavsett om det uppstår på grund av ett avtalsbrott eller under den allmänna lagen om vilseledande information, skadestånd (inklusive utan begränsning vårdslöshet) eller avtal) ska, om inget annat följer av Villkor 8.3 ovan, under inga omständigheter överskrida inköpspriset på Varorna och Tjänsterna eller omfatta Köparens förlorade vinster (vare sig direkt, indirekt eller som följdeffekt), ökad arbetskostnad eller någon annan ekonomisk skada.

9. RETURER

9.1 Varor får endast returneras till Företaget av Köparen av följande skäl:

9.1.1 För att åtgärda ett fel i leverans där ett klagomål har inlämnats omedelbart i enlighet med Villkor 6.1

9.1.2 För skadade Varor som omfattas av Företagets ansvar där ett klagomål har inlämnats omedelbart i enlighet med Villkor 6.1

9.1.3 I händelse av potentiellt förfalskade produkter (t.ex. Varor med misstänkta produktanmälningar från NMVS). Ett omedelbart klagomål krävs från Köparen vid identifiering, och innehavaren av godkännande för försäljning av Varorna kommer också att informeras då patientsäkerheten kan påverkas.

9.1.4 På begäran av Företaget på grund av ett batchåterkallande som initierats av en tillverkare eller tillsynsmyndighet.

9.2 Företaget förbehåller sig rätten att vägra ta emot returnerade Varor som inte överensstämmer med skälen som omnämns i Villkor 9.1. För godkända returer ska följande Villkor tillämpas:

9.2.1 Köparen måste följa instruktioner som lämnats av Företaget för returnerade Varor, t.ex. i form av specifika instruktioner för batchåterkallanden

9.2.2 Alla Varor som ska returneras till Företaget (exklusive återkallade Varor) måste förvaras av Köparen i ett kvalificerat lagringsutrymme inom de begärda temperaturförhållandena Temperaturdata för de returnerade Varorna och temperaturdata från mottagande till avhämtning av Företaget måste inlämnas som bevis för efterlevnad med temperaturkraven för Varorna

9.2.3 Köparen måste förbereda paketet i tid före avhämtning och ge returetiketten som tillhandahållits av Företaget till Företagets chaufför

9.2.4 Varor kommer inte att godkännas för retur om de har ometiketterats eller om manipuleringssäkra förseglingar har brutits.

9.3 Företaget kommer enbart att utfärda kredit som har beviljats av tillverkaren av Varorna och vid den tidpunkt som specificeras av tillverkaren av Varorna, och detta ska gälla oavsett om Varorna returneras enligt detta Villkor 9 eller i något annat fall.

10. MEDDELANDEN

10.1 Varje meddelande som ska lämnas till Företaget inom ramen för ett Avtal ska anses vara giltigt om det lämnas skriftligt på engelska till Företagets kundtjänstavdelning med den adress som specificeras på packsedeln och det ska anses ha delgivits, om det skickas med post, 48 timmar efter att det postades eller, om det överförs per telefax, vid tidpunkten för avsändning.

10.2 Varje meddelande som lämnas till Köparen inom ramen för ett Avtal ska anses vara giltigt om det lämnas skriftligt på engelska till den adress till Köparen som Företaget har i sina register och det ska anses ha delgivits om det skickas med post, 48 timmar efter att det postades eller, om det överförs per telefax, vid tidpunkten för avsändning.

11. INGET PARTNERSKAP

11.1 Ingenting i dessa Villkor är avsett att, eller ska anses upprätta, något partnerskap eller samriskföretag mellan parterna, låta någon part representera en annan part eller tillåta någon part att göra eller ingå några åtaganden för eller på uppdrag av en annan part.

12. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

12.1 Avtalet och dessa Standardvillkor ska regleras av engelsk rätt utan att det påverkar dess lagvalsregler och Företaget och Köparen ska underkasta sig den icke-exklusiva jurisdiktionen för de engelska domstolarna eller de behöriga domstolarna i Köparens land. Tillämpligheten av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG, 1980) är uttryckligen utesluten.

13. TILLDELNING OCH UNDERENTREPRENAD

13.1 Köparen ska inte tilldela, överlåta, inteckna, debitera, ge förklaringar angående tillgången eller handla på något annat sätt (inklusive utan begränsning ”fakturabelåning”) med någon av sina rättigheter och skyldigheter enligt något Avtal.

13.2 Företaget får tilldela, överlåta, inteckna, debitera, lämna ut på underentreprenad, ge förklaringar angående tillgången och/eller handla på något annat sätt med någon av sina rättigheter och skyldigheter enligt något Avtal.

14. ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET

14.1 Ogiltigheten eller oförmågan att verkställa någon bestämmelse i dessa Villkor ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten hos någon annan bestämmelse, som ska fortsatta att ha full kraft och verkan.

15. AVSTÅENDE

15.1 Företagets underlåtenhet att verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa Villkor ska inte utgöra ett avstående från en sådan rätt eller bestämmelse.

15.2 Varje avstående från Företagets sida vid en överträdelse eller försummelse av någon bestämmelse i Avtalet av Köparen ska inte betraktas som ett avstående från någon efterföljande överträdelse eller försummelse och ska inte på något sätt påverka de andra villkoren i Avtalet.

16. ÖVRIGT

16.1 Parterna i ett Avtal avser inte att något villkor i Avtalet ska vara verkställbart i enlighet med engelsk rätt enligt 1999 års Avtalslag (tredje parts rättigheter) av en person som inte är part i Avtalet.

16.2 Parterna kommer att följa engelsk rätt eller deras inhemska motsvarighet som åberopas eller tillämpas i företagspolicyerna på Företagets eller dess moderföretags webbplats på https://hah.co.uk/publicly-funded-health-systems/ inklusive men inte begränsat till policyer och lagar som relaterar till strategier mot mutor, slaveri och skatteflykt, sekretess, allmänna lagar om databehandling som den allmänna dataskyddsförordningen nr 2016/679 2016/679 och varje annan relevant lagstiftning eller förordning.

16.3 Köparen samtycker till att (i) alla personuppgifter som lämnas till Företaget ska ha erhållits på laglig väg, (ii) alla nödvändiga godkännanden och meddelanden om uppgiftsbehandling har lämnats i samband med behandlingen av personuppgifter, och (iii) Köparen har laglig rätt att tillhandahålla, ombesörja tillhandahållande av eller tillåta Företaget att erhålla (i förekommande fall) personuppgifter för de syften som avses enligt Avtalet.

16.4 Företaget samtycker till att enbart behandla personuppgifterna för och på uppdrag av Köparen med syftet att fullgöra Avtalet och i enlighet med eventuella andra instruktioner som utfärdats av Köparen i skrift från tid till annan om inget annat föreskrivs enligt lag eller något annat regleringsorgan (varvid Företaget ska, där det tillåts, informera Köparen om ett sådant rättsligt krav före behandlingen).

16.5 Parterna samtycker vidare till behandla alla personuppgifter i enlighet med lagar om databehandling inklusive den allmänna dataskyddsförordningen nr 2016/679 2016/679 och varje annan relevant lagstiftning

16.6 I händelse av konflikt mellan dessa villkor och eventuella kompletterande villkor som utfärdats av Företaget och rör leveransen av tjänster eller olicensierade läkemedel ska de sistnämnda ha företräde.

Vers210430V8.01 EN