Algemene voorwaarden

SCIENSUS INTERNATIONAL B.V.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

In deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (“Algemene voorwaarden”):

1.1 Betekent de "Vennootschap" Sciensus International B.V., in Nederland geregistreerd onder ondernemingsnummer 34363537 en met hoofdkantoor gevestigd te Bijsterhuizen 3142, 6604LV Wijchen met correspondentieadres te 107 Station Street, Burton Upon Trent DE14 1SZ, Staffordshire, Verenigd Koninkrijk.

1.2 Betekent "Goederen" de producten en/of materialen, waarvan de verkoop en aankoop geregeld worden door onderhavige Algemene voorwaarden.

1.3 Betekent de "Koper" de persoon, het bedrijf, de vennootschap, het instituut, het nutsbedrijf of de entiteit die de Goederen van de Vennootschap aankoopt volgens de voorwaarden van de Overeenkomst.

1.4 Betekent de "Overeenkomst" de bestelling die voor de Goederen werd geplaatst nadat ze door de Vennootschap werd aanvaard, zij het mondeling, schriftelijk of via elektronische weg, die onderworpen zal zijn aan onderhavige Algemene voorwaarden. Elke beweerde toevoeging, wijziging, variatie of uitsluiting op de Overeenkomst (al dan niet opgenomen in een document van een Koper of anderszins) zal geen effect hebben tenzij en totdat dit schriftelijk door de Vennootschap is overeengekomen. De Vennootschap behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te variëren en de Koper hier vooraf schriftelijk van op de hoogte te brengen. Door een bestelling te plaatsen in naam van de Koper, vertegenwoordigt de persoon die deze handeling stelt, de Koper en de Koper bevestigt door zijn toestemming hiervoor aan de Vennootschap dat hij/zij gemachtigd is om dit in naam van de Koper te doen.

1.5 Betekent de "Vervoerder" de persoon, de firma of het bedrijf aan wie het vervoer van Goederen werd toevertrouwd.

1.6 Betekent de "Bestelling" elke bestelling voor de Goederen die door de Koper geplaatst wordt en waaruit een Contract voortvloeit.

1.7 Betekent "Werkdag" elke dag behalve een zaterdag, zondag, of officiële vakantiedag in Engeland, Duitsland of Nederland.

1.8 Heeft een hoofding boven de Voorwaarden geen invloed op de interpretatie van de Voorwaarden.

1.9 Omvatten woorden in het enkelvoud ook het meervoud en woorden in het meervoud ook het enkelvoud, tenzij anders vereist is.

1.10 Moet elke zin die ingeleid wordt met woorden zoals "onder andere", "met inbegrip van", "in het bijzonder" of elke andere gelijkaardige uitdrukking geïnterpreteerd worden als illustratief en kan de betekenis van de woorden die aan deze begrippen voorafgaan of erop volgen niet beperkt worden.

1.11 Betekent een verwijzing naar een wet of een wettelijke bepaling een verwijzing ernaartoe zoals zij werd aangepast, uitgebreid of terug van toepassing werd gemaakt en omvat deze alle onderliggende wetgeving die bestaat onder die wet of wettelijke bepaling.

2. BESTELLINGEN

2.1 Alle Goederen die door de Vennootschap verkocht worden, worden overeenkomstig onderhavige Algemene voorwaarden en op DAP-basis volgens de Incotermen van 2020 geleverd. Onverminderd Voorwaarde 1.4 betekent aanvaarding van de Goederen ook de aanvaarding van onderhavige Algemene voorwaarden.

2.2 Bestellingen die ontvangen worden voor andere hoeveelheden dan de vermelde grootte van buitenverpakking zullen automatisch opgetrokken worden tot de volgende volledige verpakkingsgrootte die volgt op de bestelde hoeveelheid.

2.3 Bestellingen annuleren is enkel mogelijk indien deze annulering ten laatste om 14.00 Centrale Europese Tijd (CET) door de Vennootschap werd ontvangen op de dag van ontvangst van de bestelling door de Vennootschap van de Koper.

2.4 De Vennootschap kan de bestelpatronen van Kopers van geneesmiddelen met gecontroleerde aflevering volgen en kan dergelijke bestelpatronen aan bevoegde autoriteiten meedelen zonder dat de Koper hierover wordt ingelicht.

2.5 Onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle goederen en diensten ("Goederen en Diensten") die door de Vennootschap geleverd worden en hebben voorrang op en vervangen eventuele algemene voorwaarden van de Koper, van welke aard dan ook, behalve in geval van goederen en/of diensten die door de Vennootschap geleverd worden, waarbij er een aparte schriftelijke overeenkomst bestaat tussen de Koper en de Overeenkomst, waarin de levering van dergelijke goederen en/of diensten geregeld wordt.

2.6 De Koper dient alle toepasselijke licenties na te leven en alle wetten, regels en voorschriften te respecteren met betrekking tot de aankoop van de Goederen in het kader van elke Bestelling.

2.7 De Koper bevestigt ten opzichte van de Vennootschap en waarborgt dat hij de Goederen aankoopt overeenkomstig de toepasselijke en vereiste lokale nationale regelgeving in zijn thuisland en het land waar de Goederen zullen gebruikt worden.

3. PRIJS

3.1 Tenzij anders vermeld zijn alle weergegeven prijzen exclusief Belasting op toegevoegde waarde of eventuele andere overheidsbelasting of toepasselijke taksen, ongeacht of dergelijke taksen of belastingen van toepassing zijn in Nederland, het VK of elders. Alle prijzen zijn bijgevolg onderworpen aan btw volgens het geldende tarief, evenals eventuele andere toepasselijke overheidsbelastingen of taksen.

3.2 Alle prijzen zijn zonder kennisgeving onderhevig aan herziening en zullen gefactureerd worden volgens de prijzen die op de datum van bestelling van toepassing waren.

3.3 De Vennootschap aanvaardt geen claims voor onjuiste Belasting op toegevoegde waarde op verkoopfacturen, met uitzondering van claims die ingediend worden binnen een periode van drie jaar vanaf de factuurdatum, waarin een onjuist bedrag voor Belasting op toegevoegde waarde is vermeld.

3.4 Indien de Vennootschap per vergissing een Bestelling aanvaardt met een onjuiste prijs of de Koper een onjuiste prijs aanrekent, kan de Vennootschap deze fout achteraf rechtzetten door een aanvullende factuur of tegoed op te maken.

3.5 De Vennootschap heeft het recht de Koper extra kosten aan te rekenen (bijvoorbeeld voor brandstof of duplicaten van documenten of uitblijvende betaling) en zal de Koper op de hoogte brengen indien zij zinnens is dit te doen, voordat dergelijke kosten worden ingevoerd of aangepast. Huidige kosten omvatten;

a) een kost van tot €10 plus btw per kopie van willekeurige kopieën van documenten die de Koper bij de Vennootschap opvraagt.

b) een kost van €25 plus btw voor elke cheque (indien toegestaan) die onbetaald is teruggekeerd, of indien een uitstaande bestelling of rechtstreekse debetinstructie verkeerd loopt.

c) er zal voor elke transactie waarbij de inning van een betaalbare som wordt doorverwezen naar een extern incassobureau of juridische vertegenwoordiger (met inbegrip van advocaten) om het bedrag bij de Koper te eisen, een nalatigheidsvergoeding van €50 worden aangerekend

d) een rente die wordt berekend zoals beschreven in onderstaande Voorwaarde 4.3

3.6 Eventuele kredietvoorwaarden die aan de Koper worden toegekend, zijn geheel naar eigen goeddunken van de Vennootschap en zijn onderworpen aan regelmatige herziening door de Vennootschap. Om dit te faciliteren is het mogelijk dat de Vennootschap de Koper vraagt om zijn actuele informatie voor te leggen. De Vennootschap zal op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het recht hebben om kredietvoorwaarden die aan de Koper toegekend werden, in te trekken, op te schorten of te wijzigen. De Koper moet de Vennootschap schriftelijk inlichten wanneer er een substantiële wijziging is in:

(a) de financiële informatie die aan de Vennootschap werd meegedeeld; en

(b) de aard of waarde van de activa van de Koper.

4. BETALING

4.1 Alle bedragen worden volgens onderhavige Algemene voorwaarden 30 dagen vanaf de factuurdatum verschuldigd en betaalbaar tenzij uitdrukkelijk op voorhand en schriftelijk anders overeengekomen. De betaling dient te gebeuren via elektronische bankiermethoden (bv. Bacs/Chaps) en wordt enkel als uitgevoerd beschouwd wanneer de Vennootschap in het bezit is van de onbelaste fondsen. De Koper wordt uitdrukkelijk geadviseerd om ervoor te zorgen dat hij gepast en correct geregistreerd is voor btw en vermeld staat op de EC Vies btw-controlewebsite. Indien dat niet het geval is zal de Koper de aangerekende btw moeten betalen volgens het toepasselijke tarief totdat deze registratie voltooid is.

4.2 Het tijdstip van betaling is een essentieel element van de Overeenkomst.

4.3 Onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen die ter beschikking van de Vennootschap staan, zal de vennootschap het recht hebben om intresten aan te rekenen voor een bedrag gelijk aan acht procent (8%) boven de basisrente van de Bank of England, overeenkomstig de Engelse wet volgens de Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act van 1998 over alle bedragen die aan de Vennootschap verschuldigd zijn en onbetaald blijven op de vervaldag. Dergelijke rente is op dagbasis verschuldigd tot de betaling werd uitgevoerd, zowel voor als na een eventueel vonnis.

4.4 De Vennootschap behoudt zich het recht voor kredietfaciliteiten op elk moment in te trekken. Bovendien kan de Vennootschap, in het geval dat een betaling door de Koper blijft openstaan, (zonder dat dit afbreuk doet aan haar andere rechten en eventuele acties die zij mag ondernemen) alle betrokken Goederen in beslag nemen, terugvorderen en doorverkopen en de Koper stemt ermee in om de Vennootschap overeenkomstig de plaatselijke wetten het recht toe te kennen om de installaties, terreinen of gebouwen van de Koper te betreden om deze Goederen op te halen indien de Koper heeft nagelaten het volledige verschuldigde bedrag voor dergelijke Goederen te betalen volgens onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden.

4.5 De Koper zal niet het recht hebben om eventuele bedragen die door Koper aan de Vennootschap verschuldigd zijn, te verrekenen met eventuele bedragen die door Vennootschap aan de Koper verschuldigd zijn. De Vennootschap zal het recht hebben om eventuele bedragen die door de Vennootschap aan de Koper verschuldigd zijn te verrekenen met bedragen die door de Koper aan de Vennootschap verschuldigd zijn.

4.6 In het geval dat:

4.6.1 de Koper vrijwillig een schikking of overeenkomst treft met zijn schuldeisers, bij de rechtbank een of andere bescherming tegen zijn schuldeisers aanvraagt, insolvent wordt of (als persoon of als bedrijf) failliet gaat of (als bedrijf) aan een onderbewindstelling wordt onderworpen, documenten worden ingediend voor de aanstelling van een executeur van de Koper, door de Koper een kennisgeving van intentie tot aanstelling van een executeur wordt ingediend, zijn directeuren of een bevoegde administratieve bewindvoerder of de Koper een faillissementsaanvraag indient of een resolutie voor vrijwillig faillissement goedkeurt of in vereffening gaat (anders dan met het doel van een solvabele bona fide fusie of herstructurering); of

4.6.2 een hypotheekhouder bezit neemt van een deel of alle eigendom en activa van de Koper of een ontvanger of vereffenaar wordt aangesteld;

4.6.3 de Koper zijn activiteiten staakt of dreigt te staken;

4.6.4 de Koper niet in staat is zijn schulden te betalen in de zin van de Engelse wet in rubriek 123 van de Insolvency Act van 1986;

4.6.5 de Vennootschap redelijkerwijze vreest dat een van bovenstaande gebeurtenissen op het punt staat zich voor te doen met betrekking tot de Koper;

4.6.6 de Koper verwikkeld is in een gebeurtenis die vergelijkbaar is met wat in 4.6.1 tot 4.6.5 wordt beschreven in om het even welk rechtsgebied; en/of

4.6.7 de Koper een materiële of ernstige inbreuk pleegt op de Overeenkomst,

dan zal de Vennootschap, onverminderd eventuele andere rechten of rechtsmiddelen die ter beschikking staan van de Vennootschap, het recht hebben de Overeenkomst te annuleren en/of eventuele verdere leveringen binnen de Overeenkomst of een andere overeenkomst die de Vennootschap mogelijk met de Koper heeft afgesloten, te annuleren, zonder enige aansprakelijkheid ten opzichte van de Koper en worden alle bedragen die om welke reden dan ook aan de Vennootschap verschuldigd zijn, onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar, zonder dat hiervoor een kennisgeving moet worden gegeven, ongeacht eventuele eerdere afspraken of overeenkomsten die daar tegen indruisen.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

5,1 De aanvaarding van de bestelling van de Koper door de Vennootschap is onderworpen aan het feit of de Goederen beschikbaar zijn en elders niet door de Vennootschap verkocht worden.

5,2 De Koper dient een geschikte plek te bepalen om de levering in ontvangst te nemen en is verantwoordelijk voor de beveiliging van die leveringsplaats, die gewoonlijk een officiële apotheek is, zelfs binnen de gebouwen van een ziekenhuis. De Vennootschap zal enkel op de verzochte plek leveren indien dit volgens de Vennootschap een geschikte, veilige en beveiligde plek is en enkel aan:

5.2.1 een houder van een licentie als groothandelaar met betrekking tot deze Goederen;

5.2.2 een houder van een vergunning die door de bevoegde autoriteit van een EER-land werd afgeleverd, die de levering van deze Goederen in het kader van groothandel toestaat;

5.2.3 elke persoon die deze Goederen wettelijk gezien in de kleinhandel mag verkopen of die deze wettelijk gezien mag leveren in omstandigheden die overeenkomen met kleinhandel; of

5.2.4 elke persoon die deze Goederen wettelijk gezien mag toedienen.

5.3 Leveringsdata zijn louter schattingen en de leveringstijd maakt geen essentieel element van de Overeenkomst uit. Indien er als dusdanig geen data worden vermeld, gebeurt de levering binnen een redelijke termijn en de Vennootschap heeft het recht om de levering van Goederen binnen om het even welke Overeenkomst om om het even welke reden kosteloos uitstellen of annuleren.

5.4 Indien Goederen niet werden geleverd tegen de 3de Werkdag volgend op de factuurdatum voor deze Goederen, dan moet een schriftelijke kennisgeving van het uitblijven van deze levering meteen door de Koper aan de Vennootschap worden bezorgd. De Vennootschap zal zodra de Goederen voor levering verstuurd zijn, naar de Koper een factuur voor deze Goederen versturen. Eventuele vragen over het bedrag dat aan de Koper werd gefactureerd, moeten binnen een week nadat de factuur door de Koper werd ontvangen, schriftelijk worden gesteld.

5.5 De Vennootschap zal niet aansprakelijk zijn voor verliezen, kosten, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook of op welke manier dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit laattijdige of niet-levering van de Goederen.

5.6 De Vennootschap behoudt zich het recht voor de levering in stukken te doen en voor elke stuk een aparte factuur op te maken.

5.7 Elk stuk vormt dan een aparte Overeenkomst en de annulering of beëindiging van een of andere Overeenkomst met betrekking tot een stuk zal de Koper niet het recht geven om een andere Overeenkomst of een ander stuk verwerpen of annuleren.

5.8 De Koper dient bij de levering ofwel zelf de leveringsbon ondertekenen of dit door zijn rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger laten ondertekenen, als bevestiging van de volledige levering. Bij de levering op het adres dat door de Koper werd aangegeven, zal de Vennootschap het recht hebben aan te nemen dat elke handtekening die wordt geplaatst, afkomstig is van een rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger.

5.9 De Vennootschap behoudt zich het recht voor aanvullende vervoerskosten aan te rekenen voor alle dringende leveringen die de Koper voor de volgende dag eist. Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, omvat de prijs van de Goederen de kost van standaardlevering door de Vennootschap. Wanneer de Koper een speciale levering aanvraagt, stemt de Koper ermee in de bijkomende leveringskosten te betalen, met inbegrip van een dergelijke vervoerskost.

5.10 De Vennootschap heeft het recht leveringen te annuleren of uit te stellen, of de geleverde hoeveelheid te beperken indien de Vennootschap niet in staat is of een vertraging ondervindt om in de aanvoer of levering via de normale route of middelen voor de levering van de Goederen volgens de beschrijving in de Overeenkomst, door omstandigheden waar zij redelijkerwijze geen controle over heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot problemen bij zijn leverancier, stakingen, lock-outs, ongevallen, beperking of onbeschikbaarheid van stroom in de fabriek, storingen in de fabriek of machines of tekorten of onbeschikbaarheid van de Goederen bij de normale bron of aanleveringsroute. De Vennootschap zal geen aansprakelijkheid dragen naar aanleiding van een dergelijk uitblijven van de levering.

5.11 Het is ook de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat correct bevoegde personen toezicht houden op de ontvangst en aanvaarding van de Goederen op het leveringsadres. Indien de Koper nalaat de Goederen in ontvangst te nemen of nalaat de Vennootschap correcte leveringsinstructies te geven op het moment dat hij bestelt, heeft de Vennootschap het recht redelijke kosten aan te rekenen voor de bewaring en teruggave van de Goederen aan de Koper. Indien de Goederen moeten verdeeld worden binnen een koudeketen, stemt de Koper ermee in de kosten voor terugzending van de Goederen aan de Vennootschap te betalen en stemt hij er eveneens mee in dat de Vennootschap de Goederen kan weggooien en deze aan de Koper aan te rekenen en dan zal de Koper verplicht zijn de Vennootschap de volledige contractuele prijs voor de Goederen te betalen.

6. BESCHADIGDE GOEDEREN, TEKORTEN EN HOUDBAARHEIDSDUUR

6.1 De Vennootschap zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele defecten of tekorten in de Goederen die bij zorgvuldige inspectie bij levering zichtbaar zouden zijn, tenzij onmiddellijk, op de dag van levering een schriftelijke klacht via elektronische weg, via e-mail of fax naar de Vennootschap wordt verstuurd, met daarin een gedetailleerde beschrijving van het vermeende defect of tekort (samen met het nummer van de leveringsbon en het bestelnummer) en de Vennootschap stemt ermee in een dergelijke aansprakelijkheid te aanvaarden. De Koper moet alle beschadigde Goederen en verpakkingen bewaren ter inspectie door de Vennootschap en ter afhaling door de Vennootschap. Elke evidente schade aan de Goederen die zichtbaar zijn bij vluchtige inspectie van de Goederen bij levering moet op de leveringsbon worden genoteerd, ondertekend door de Koper volgens bovenstaande clausule 5.8, of anders zal de Vennootschap het recht hebben aansprakelijkheid af te wenden die voortvloeit uit dergelijke later zichtbare schade. Klachten over kleine cosmetische schade wordt niet beschouwd als bewijs van beschadigde Goederen.

6.2 De aansprakelijkheid van de Vennootschap met betrekking tot tekorten is beperkt tot vervanging of het toekennen van een tegoed voor dergelijke Goederen, te bepalen door de Vennootschap.

6.3 De Vennootschap behoudt zich het recht voor Goederen te verdelen en te leveren, op voorwaarde dat ze een houdbaarheidsdatum hebben van minstens 6 maanden (of minder, indien de Koper daar vooraf zijn instemming voor geeft). De toepassing van de FEFO-principes zal niet leiden tot een levering van Goederen met een houdbaarheidsduur van minder dan 6 maanden indien er geen voorafgaande instemming door de Koper en de Vennootschap bestaat.

7. TITEL EN RISICO

7.1 De juridische en economische eigendom gaat over naar de Koper op de dag van volledige betaling van de prijs van de Goederen en volledige betaling van elke andere willekeurige som die door de Koper aan de Vennootschap verschuldigd is in het kader van de Overeenkomst of anderszins, naargelang welke van deze data de laatste is. De Koper dienst in die periode, voordat de titel naar de Koper overgaat, de Goederen apart houden van alle andere goederen, met inbegrip van de goederen van de Koper en de Goederen identificeren als eigendom van de Vennootschap en de Koper dient de Goederen op trustbasis te bewaren als bewaarder voor en in naam van de Vennootschap, totdat de titel naar de Koper overgaat.

7.2 Bepaling 7.1 zal de Koper niet verhinderen om in te stemmen met de verkoop van de Goederen en in het geval van een dergelijke overeenkomst blijft de titel over de Goederen in het bezit van de Vennootschap tot op het moment dat de Goederen overgaan naar de onderliggende koper volgens de voorwaarden van voornoemde overeenkomst.

7.3 Indien de Koper op de vervaldatum niet zou betalen of indien een gebeurtenis beschreven in Bepaling 4.6 zich met betrekking tot de Koper zou voordoen, dan heeft de Vennootschap het recht om (onverminderd haar andere rechten die uit onderhavige Algemene voorwaarden voortvloeien) om op elk moment voordat de titel over de Goederen van de Vennootschap overgaat, zonder kennisgeving het terrein of de gebouwen waar de Goederen zich voorlopig bevinden, te betreden om de Goederen op te halen.

7.4 Het risico over de Goederen gaat op het leveringspunt over naar de Koper, die in geval van levering door de Vennootschap, het punt moet zijn waar de Goederen worden uitgeladen uit het voertuig van de Vennootschap of van de Vervoerder, op het door de Koper vermelde adres, of, wanneer de Koper de Goederen zelf afhaalt, op het punt waar de Goederen in het door de Koper aangeduide voertuig worden geladen. De Vennootschap heeft, niettegenstaande dat de juridische en economische eigendom over de Goederen in het bezit van de Vennootschap blijft, zoals hierboven vermeld, geen aansprakelijkheid over de veilige bewaring van de Goederen, nadat het risico naar de Koper is overgegaan.

7.5 Tot op het moment dat de titel over de Goederen naar de Koper overgaat, moet de Koper de goederen in naam van de Vennootschap en ten voordele van de Vennootschap voor de volledige prijs verzekeren tegen alle risico's, tot een niveau dat de Vennootschap redelijkerwijs bevredigend acht. Op verzoek dient de Koper de verzekeringspolis aan de Vennootschap voor te leggen.

7.6 Indien er van de Koper geen schriftelijke melding aan de Vennootschap werd gemaakt overeenkomstig Bepaling 6.1 hierboven, zullen de Goederen als geleverd en door de Koper aanvaard worden beschouwd, volledig en in bevredigende toestand, behoudens eventuele defecten of tekorten die niet duidelijk zouden zijn na zorgvuldige inspectie bij levering.

8. GARANTIE

8.1 De Vennootschap waarborgt dat de Goederen van bevredigende kwaliteit zijn.

8.2 De Vennootschap draagt verder geen aansprakelijkheid met betrekking tot de Goederen of eventuele defecten in de goederen en alle verklaringen, voorwaarden, garanties en waarborgen, zij het uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de kwaliteit van de Goederen of het feit of ze voor een specifiek doel geschikt zijn of anderszins, worden uitdrukkelijk uitgesloten, met uitzondering van uitsluitingen die wettelijk niet toegestaan zijn.

8.3 Niets in deze Algemene voorwaarden mag beschouwd worden als een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid van de Vennootschap of de Koper voor overlijden of lichamelijke letsels die veroorzaakt worden door hun nalatigheid of voor fraude, frauduleuze misleiding, voor inbreuken op de verplichtingen die opgelegd worden door de Engelse wet in Rubriek 12 van de Sale of Goods Act van 1979 of Rubriek 2 van de Supply of Goods and Services Act van 1982 of voor een andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan uitgesloten worden.

8.4 De aansprakelijkheid van Vennootschap in dit verband (of die nu ontstaat wegens een inbreuk op de Overeenkomst of volgens de algemene wet rond misleiding, onrechtmatigheden (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid) of overeenkomst) kan, overeenkomstig bovenstaande Bepaling 8.3 in geen geval hoger liggen dan de aankoopprijs van de Goederen en Diensten, noch uitgebreid worden naar een verlies van winsten door de Koper (zij het rechtstreekse, onrechtstreekse of gevolgschade), hogere werkingskosten of elke andere vorm van financieel verlies.

9. RETOURZENDINGEN

9.,1 Goederen mogen door de Koper enkel naar de Vennootschap teruggestuurd worden om onderstaande redenen:

9.1.1 Om een fout in de levering recht te zetten, waarbij onmiddellijk een klacht werd verstuurd volgens de regels in Bepaling 6.1;

9.1.2 Voor beschadigde Goederen waarvoor de Vennootschap aansprakelijk is, waarbij onmiddellijk een klacht werd verstuurd volgens de regels in Bepaling 6.1;

9.1.3 In het geval van potentieel vervalste producten (bv. voor Goederen met verdachte productbeschrijvingen van de NMVS). De Koper dient onmiddellijk na vaststelling een klacht indienen en de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van de Goederen zal ook op de hoogte worden gebracht, aangezien de patiëntveiligheid in het gedrang kan zijn;

9.1.4 Op verzoek van de Vennootschap omdat een fabrikant of regelgevende overheid een reeks producten heeft teruggeroepen;

9.2 De Vennootschap behoudt zich het recht voor teruggestuurde Goederen die niet beantwoorden aan de redenen vermeld in Bepaling 9.1 te weigeren of te aanvaarden. Voor goedgekeurde retourzendingen zijn onderstaande Voorwaarden van toepassing:

9.2.1 De Koper moet instructies die door de Vennootschap worden gegeven voor het retourneren van Goederen respecteren, bv. specifieke instructies voor teruggeroepen productreeksen;

9.2.2 Goederen die naar de Vennootschap moeten geretourneerd worden (met uitzondering van teruggeroepen Goederen) moeten door de Koper in een aangepaste opslagruimte bewaard worden binnen de vereiste temperatuuromstandigheden. Temperatuurgegevens voor de geretourneerde Goederen en temperatuurgegevens vanaf ontvangst tot afhaling door de Vennootschap moeten voorgelegd worden ter bewijs van naleving van de voor de Goederen geldende temperatuurvereisten;

9.2.3 De Koper moet het pakket voor afhaling tijdig voorbereiden en de chauffeur van de Vennootschap voorzien van het retouretiket dat de Vennootschap heeft verstrekt;

9.2.4 Goederen zullen niet retour aanvaard worden indien zij van een nieuw label werden voorzien of indien manipulatie-aantonende zegels werden verbroken.

9.3 De Vennootschap zal enkel een tegoed opmaken op basis van autorisatie van de fabrikant van de Goederen en op een moment dat door de fabrikant van de Goederen wordt bepaald. Dit is altijd van toepassing, ongeacht of de Goederen worden geretourneerd naar aanleiding van onderhavige Bepaling 9 of in een willekeurig ander geval.

10. KENNISGEVINGEN

10.1 Elke kennisgeving die in dit kader aan de Vennootschap moet gegeven worden met betrekking tot een Overeenkomst, zal geldig gegeven zijn indien deze schriftelijk en in de Engelse taal aan de Afdeling klantenservice van de Vennootschap wordt gericht, op het adres vermeld op de leveringsbon en wordt als betekend beschouwd, in het geval van verzending via de post, 48 uur na het deponeren bij de post of, in het geval van verzending via fax, op het moment van verzending.

10.2 Elke kennisgeving die in dit kader aan de Koper gegeven wordt met betrekking tot een Overeenkomst, zal geldig gegeven zijn indien deze schriftelijk en in de Engelse taal aan het adres van de Koper wordt gericht, vermeld in de administratie van de Vennootschap, en wordt als betekend beschouwd, in het geval van verzending via de post, 48 uur na het deponeren bij de post of, in het geval van verzending via fax, op het moment van verzending.

11. GEEN PARTNERSCHAP

11.1 Niets in onderhavige Algemene voorwaarden is bedoeld als, of mag beschouwd worden als, een oprichting van een partnerschap of joint-venture tussen de partijen, de ene partij als vertegenwoordiger van een andere partij aan te stellen, noch een partij de autorisatie te geven om engagementen aan te gaan of te sluiten voor of in naam van een andere partij.

12. TOEPASSELIJKE WET EN RECHTSGEBIED

12.1 De Overeenkomst en onderhavige Algemene voorwaarden worden geregeld door de Engelse wet, zonder rekening te houden met conflicterende wetten en regels en de Vennootschap en Koper dienen zich te voegen aan het niet-exclusieve rechtsgebied van de Engelse rechtbanken of de bevoegde rechtbanken in het land van de Koper. De toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag (CISG, 1980) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

13. OVERDRACHT & ONDERAANNEMING

13.1 De Koper zal geen van zijn rechten en plichten volgens eender welke Overeenkomst dan ook toekennen, overdragen, hypothekeren, toevertrouwen of op welke andere manier ook behandelen (met inbegrip van maar niet beperkt tot "factoring").

13.2 De Vennootschap kan welke van haar rechten en plichten volgens welke Overeenkomst dan ook toekennen, overdragen, hypothekeren, belasten, in onderaanneming geven, toevertrouwen of op welke andere manier dan ook behandelen.

14. DEELBAARHEID

14.1 De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een bepaling in onderhavige Algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van een andere bepaling, die volledig van kracht en effectief zullen blijven.

15. VERKLARING VAN AFSTAND

15.1 Indien de Vennootschap nalaat een recht of bepaling in onderhavige Algemene voorwaarden af te dwingen, houdt dit geen verklaring van afstand over dat recht of die bepaling in.

15.2 Een eventuele verklaring van afstand door de Vennootschap in verband met een inbreuk van of niet-nakoming volgens een bepaling in de Overeenkomst door de Koper kan niet beschouwd worden als een verklaring van afstand voor een eventuele daaropvolgende inbreuk of niet-nakoming en kan in geen geval een invloed hebben op de overige voorwaarden van de Overeenkomst.

16. DIVERSEN

16.1 De partijen van een Overeenkomst hebben niet de bedoeling dat een bepaling van de Overeenkomst afdwingbaar is krachtens de Engelse wet volgens de Contracts (Right of Third Parties) Act van 1999 door een persoon die er geen partij van uitmaakt.

16.2 De partijen zullen de Engelse wet of hun equivalente nationale wet naleven, zoals weergegeven of van toepassing in de bedrijfsbeleiden van de website van de Vennootschap of haar moederbedrijf op https://hah.co.uk/publicly-funded-health-systems/ met inbegrip van maar niet beperkt tot beleidslijnen met betrekking tot bestrijding van omkoping, slavernij, facilitatie van belastingontduiking, wetgeving rond privacy en algemene dataverwerking zoals de Algemene vordering gegevensbescherming (GDPR) 2016/679 en eventuele andere relevante wetgeving of voorschriften.

16,3 De Koper stemt ermee in dat (i) alle aan de Vennootschap verstrekte persoonsgegevens op een wettelijke manier werden verkregen; (ii) alle nodig toestemmingen en kennisgevingen omtrent gegevensverwerking met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens werden gegeven; en (iii) de Koper is wettelijk bevoegd om de Vennootschap persoonsgegevens te verstrekken, de verstrekking ervan te voorzien of er toestemming voor te geven (naargelang het geval) met het oog op wat in de Overeenkomst wordt voorzien.

16.4 De Vennootschap stemt ermee in de persoonsgegevens voor en in naam van de Koper enkel te gebruiken met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst en in overeenstemming met eventuele andere instructies die de Koper van tijd tot tijd schriftelijk kan meedelen, tenzij anders vereist door de wet of een andere regelgevende instantie (waarbij de Vennootschap in dat geval, indien toegestaan, de Koper vóór de verwerking zal inlichten over deze wettelijke vereiste).

16.5 De partijen komen voorts overeen om alle persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de wetten rond gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation - GDPR) 2016/679 en eventuele andere relevante wetgeving.

16.6 In het geval dat er een tegenstrijdigheid bestaat tussen onderhavige Algemene voorwaarden en eventuele aanvullende algemene voorwaarden die de Vennootschap uitgeeft met betrekking tot de levering van diensten of geneesmiddelen zonder recept, hebben deze laatste voorrang.

Vers210430V8,01 EN