Användarvillkor

Senast uppdaterade: 30 april 2021

Sciensus Rare (”SR”, ”oss” eller ”vår”) grundläggande användarvillkor (”Villkor”) för vår Sciensus Rare Axcess Portal

Du (”du”) bör läsa dessa Villkor omsorgsfullt innan du använder webbplatsen för Sciensus Rare Axcess Portal (”Portal”) och tjänster (”Tjänster”), då de utgör den grund från vilken vi tillhandahåller vår Portal och våra Tjänster till dig. Om du är missnöjd med eller inte samtycker till dessa Villkor bör du lämna Portalen och kontakta oss för att diskutera din invändning och hur vi kan bistå dig.

Dessa Villkor gäller för samtliga användare (inklusive dig) av vår Portal. Dessa Villkor bör läsas i samband med de ytterligare villkoren som listas nedan.

Genom att använda Portalen godkänner du dessa Villkor, vid sidan om de nedanstående ytterligare villkoren, som också gäller och kommer att införlivas i vårt avtal med dig:

Varje hänvisning till ”dessa Villkor” ska inkludera alla dessa villkor (i förekommande fall). Ord definieras där de för första gången framgår av dessa Villkor och i avsnittet med Definitioner (se avsnitt 17).

1. DET HÄR ÄR VI OCH SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Vilka är vi?

Alla tjänster som nämns i denna Portal tillhandahålls av Sciensus Rare*.

Så här kontaktar du oss.

Kontakta oss per e-post till contact-rare@sciensus.com eller per telefon till vårt kundtjänstteam på nr 00 800 500 600 30. För övriga alternativ är du välkommen att besöka Kontakta oss .

Vi kan kontakta dig per telefon, e-post eller brev med hjälp av kontaktinformationen som du uppgav när du registrerade dig i Portalen.

2. VÅRA TJÄNSTER

Vilka Tjänster erbjuder vi?

Portalen är en nätbaserad beställningsplattform där hälso- och sjukvårdspersonal (kliniker/apotekspersonal), grossister och återförsäljare kan få tillgång till läkemedel som SR distribuerar inom deras länder. För läkemedelskunder tillhandahåller vår Portal en anonymiserad, sammanfattande översikt över ditt produktutbud.

Som användare av Portalen kan du:

 • registrera dig för ett SR-konto
 • ladda upp registreringshandlingar och/eller regelverk
 • visa produkter/priser som är tillgängliga i ditt land och lämpliga för din kontotyp
 • ladda ner relevant produktdokumentation som bland annat Produktresumé (SmPC), Bipacksedel (PIL) osv.
 • visa status och förlopp för registreringar/beställningar samt
 • visa beställningshistorik.

Vår Portal är tillgänglig för dig om du befinner dig i Storbritannien (dvs. England, Wales, Skottland och Nordirland), Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Danmark, Belgien, Sverige, Österrike, Nederländerna, Vatikanstaten, Polen, Luxemburg, Island och Republiken Irland.

Vår Portal är enbart tillgänglig för dig när du använder den på uppdrag av en organisation eller under din yrkesutövning och du har tillstånd från din organisation att köpa läkemedel på dess vägnar. Du får inte använda Portalen för privat bruk och ditt tillstånd att använda Portalen kommer att upphöra när din anställning avslutas. Du kan dock vara berättigad att registrera dig på nytt i Portalen under din nya anställning. Om du fortsätter att använda Portalen för privat bruk eller när du inte är anställd, kan vi säga upp detta avtal och din åtkomst till Portalen med omedelbar verkan.

3. ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

För att säkerställa att du kan använda Portalen och Tjänsterna i enlighet med dessa Villkor måste du:

 • tillhandahålla fullständig och korrekt information enligt begäran
 • alltid följa vår Policy för skälig användning (se Schema 1 , nedan)
 • inte använda Portalen och/eller Tjänsterna för några olämpliga syften samt
 • följa instruktioner som lämnats till dig i Portalen.

4. ANSLUTNINGSBARHET

Den här säkra tjänsten är mycket enkel att använda och fungerar på de flesta personliga skrivbordsdatorer, (PC:ar), bärbara datorer, läsplattor och smarta telefoner. Du behöver inte ladda ner eller installera någon programvara eller applikation på dessa enheter.

Allt som krävs är internetåtkomst och en webbläsare som stöds. Här ingår de senaste versionerna av följande:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Apple Safari.

5. ANVÄNDA PORTALEN

Krav för användning. För att använda Portalen och Tjänsterna framställer och garanterar du att du är över 18 år och har behörighet att godkänna och samtycka till dessa Villkor.

Identifikationskontroller/bedräglig information. Vi kan kontakta dig för att verifiera din identitet och vi kan komma att begära in ytterligare information från dig. Vi förbehåller oss rätten att inte ge dig åtkomst till Portalen om vi tror att din angivna information inte är korrekt och/eller om vi tror att någon felaktigt utger sig för att vara du. Vi kan stänga av, avbryta eller neka din åtkomst till och användning av Portaltjänsten tills vi är förvissade om att du är den korrekta användaren.

Vi kan övervaka användningen. Vi förbehåller oss rätten att övervaka din användning av Portalen och/eller Tjänsterna och att inaktivera användaråtkomster när som helst, om du, enligt vår rimliga uppfattning, har underlåtit att följa någon av bestämmelserna i dessa Villkor eller om vi misstänker obehörig användning eller missbruk av Portalen och/eller Tjänsterna.

6. SÅ HÄR KAN VI ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

För ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter hänvisas till vår Sekretesspolicy .

Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@hah.co.uk. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa vår Sekretesspolicy .

Informationsresurser (frivilligt tillval). Genom att registrera dig och tillhandahålla din registreringsinformation har du bekräftat ditt samtycke att ta emot Portaltjänsterna.

7. VI KAN GÖRA ÄNDRINGAR I DESSA VILLKOR

Vi kan ändra dessa Villkor från tid till annan. Varje gång du vill använda vår Portal ber vi dig att läsa igenom dessa Villkor för att säkerställa att du förstår de Villkor som gäller vid den aktuella tidpunkten.

8. VI KAN GÖRA ÄNDRINGAR I PORTALEN OCH/ELLER TJÄNSTERNA

Vi kan komma att uppdatera och/eller göra ändringar i Portalen och/eller Tjänsterna från tid till annan, exempelvis för att avspegla ändringar av dina behov och/eller våra affärsprioriteringar, säkerhetsuppdateringar eller eventuella rättsliga eller regulatoriska ändringar.

9. VI KAN STÄNGA AV ELLER DRA TILLBAKA PORTALEN

Vi garanterar inte att Portalen, eller något innehåll på den, alltid komma att vara tillgänglig eller utan avbrott. Vi kan stänga av eller dra tillbaka eller begränsa tillgängligheten till hela eller någon del av Portalen av affärsmässiga och operativa skäl, inklusive (utan begränsning) av tekniska eller säkerhetsrelaterade skäl.

Vi kommer att försöka meddela dig inför en eventuell avstängning eller ett tillbakadragande inom rimlig tid.

Om vi måste stänga av åtkomsten till Portalen vid någon tidpunkt kommer vi att meddela dig i förväg (om inte avstängningen föranletts av oförutsedda omständigheter som t.ex. akut underhåll).

Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta din åtkomst till Portalen när som helst, utan föregående meddelande och utan att vi har något ansvar gentemot dig, om vi rimligen tror att du har brutit mot något av dessa Villkor. Under sådana omständigheter kommer vi att meddela dig.

10. TILLSTÅND FÖR TILLFÄLLIG ANVÄNDNING BEVILJAS

När du är inloggad på Portaltjänsten kan du inte använda Portalen och Tjänsterna för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk.

Detta tillstånd är begränsat och du får inte sälja, tilldela, underlicensiera, bevilja ett säkerhetsintresse i eller på annat sätt försöka överlåta någon rätt i Portalen, skapa några arbeten som baseras på Portalen eller på kommersiell väg utnyttja Portalen eller Tjänsterna på något sätt. Detta inkluderar (men är inte begränsat till) försäljning, återförsäljning, återgivning, duplicering eller kopiering av Portalen och/eller Tjänsterna och användning av verktyg för utvinning, insamling eller extrahering av data. Var och en av dessa användningar kommer att medföra att ditt tillstånd upphör och du kommer inte längre att vara berättigad att använda Portalen eller Tjänsterna.

11. FRISKRIVNINGSKLAUSULER

Friskrivningar avseende innehåll: All information i vår Portal eller i meddelanden från oss är endast avsedd för allmänna informationssyften och inte råd som du bör förlita dig på. Sådan information bör inte åberopas som ett substitut för att söka lämplig individuell, medicinsk rådgivning eller tjänster.

Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att uppdatera informationen i Portalen lämnar vi inga utfästelser, förbindelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, om att innehållet i Portalen är korrekt, fullständigt eller uppdaterat. Vi tar inget ansvar för några konsekvenser som direkt eller indirekt relaterar till någon åtgärd som du vidtar eller underlåter att vidta baserat på sådan information.

Allmänna friskrivningar: Vi lämnar ingen garanti för att Portalen eller Tjänsterna kommer att tillmötesgå dina krav eller för att Tjänsterna utförs utan avbrott, är 100 % säkra eller utan fel eller för att defekter, i förekommande fall, kommer att åtgärdas. Vi ansvarar inte för överföringsfel eller för korruption eller äventyrande av data som överförs via lokala eller utbytes teleoperatörer.

Vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda mot fel på vår utrustning och programvara och kommer att genomföra regelbundna säkerhetskopieringar av alla lagrade data. Du samtycker till och accepterar att det kan ta flera dagar att slutföra ett återställande av data och återuppta driften av Portalen och/eller Tjänsterna om återställande av data krävs efter en säkerhetskopiering.

Vi garanterar inte att Portalen kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus. Du är ansvarig för att konfigurera dina Enheter för att få åtkomst till Portalen. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram.

VI LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AVSEENDE: UPPFYLLANDET AV MYNDIGHETSKRAV RÖRANDE UTLÄMNANDE AV INFORMATION OM RECEPTBELAGDA LÄKEMEDEL; ELLER NÅGON BEHANDLING, ÅTGÄRD ELLER TILLÄMPNING ELLER FÖRBEREDELSE AV LÄKEMEDEL SOM BASERAS PÅ INFORMATION SOM ERBJUDS ELLER TILLHANDAHÅLLS VIA PORTALEN ELLER TJÄNSTERNA.

Vi stöder inte kampanjer, produkter eller tjänster från några tredje parter. Inte heller garanterar eller validerar vi korrektheten hos någon tredje parts annonser, kampanjer, meddelanden eller andra material. Vi tar inget ansvar för korrektheten hos information på någon tredje parts webbplatser.

12. VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DRABBAR DIG

Vi är ansvariga gentemot dig för förutsebar förlust och skada som orsakats av oss. Om vi underlåter att följa dessa Villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som drabbar dig och som är ett förutsebart resultat av att vi har brutit mot detta avtal eller inte uppvisat rimlig omsorg och skicklighet, men vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. En förlust eller skada är förutsebar om det antingen är uppenbart att den kommer att inträffa eller om både vi och du vid tidpunkten för avtalets ingång visste att den skulle kunna inträffa.

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där detta skulle strida mot lagen. Detta inkluderar ansvar att ersätta dig för dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet eller av försumlighet hos våra anställda, representanter eller underentreprenörer, eller för bedrägeri eller vilseledande information.

Ansvar för skada på din Enhet eller på digitalt innehåll. Om defekt digitalt innehåll som vi har levererat skadar din Enhet eller digitalt innehåll som tillhör dig och orsaken är vår underlåtenhet att uppvisa rimlig omsorg och skicklighet, kommer vi antingen att reparera skadan eller betala ersättning till dig. Vi kommer dock inte att ta ansvar för skador som du kunde ha undvikit genom att följa vårt råd att använda en uppdatering som erbjudits dig utan kostnad eller för skador som orsakats genom din underlåtenhet att följa installationsanvisningarna på ett korrekt sätt eller installera de lägsta systemkraven som rekommenderats av oss.

Inget ansvar för oförmåga att använda Portalen/beroende av innehåll. Med förbehåll för ”Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där detta skulle strida mot lagen” kommer vi inte att vara ansvariga gentemot dig för någon förlust eller skada, vare sig det rör ett avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), överträdelse av lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, även om den kunnat förutses, som uppstår i samband med:

 • oförmåga att använda Portalen, eller
 • användning av eller beroende av något innehåll som visas i Portalen.

Vi är inte ansvariga för affärsförluster. Om du använder Tjänsterna för något kommersiellt, affärsrelaterat eller återförsäljningssyfte kommer vi inte att ta något ansvar gentemot dig för en eventuellt förlorad vinst, utebliven försäljning, verksamhetsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet.

13. OMSTÄNDIGHETER UTANFÖR VÅR KONTROLL

Vi ska inte vara ansvariga om leveransen av Tjänsterna försenas eller förhindras av omständigheter utanför vår rimliga kontroll. Om det skulle inträffa kommer vi att kontakta dig snarast möjligt för att informera dig. Vi kommer också att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen eller felet.

14. UPPSÄGNING AV VÅRT PORTALAVTAL MED DIG OCH KONSEKVENSER

Vår rätt till uppsägning. Genom att använda Portalen och interagera med Tjänsten har vi ingått ett avtal. Din rätt att använda Portalen eller Tjänsterna kan sägas upp om:

 • du inte, inom rimlig tid efter att vi uppmanade dig, tillhandahåller information som vi behöver för att kunna leverera Portaltjänsterna, till exempel i form av giltiga avtalsdetaljer
 • du på ett allvarligt sätt (som fastställs av oss) eller upprepade gånger bryter mot något av dessa Villkor eller vår Policy för skälig användning (se Schema 1 nedan).

Vi kan dra tillbaka Portaltjänsterna . Vi kan skriva till dig för att meddela att vi kommer att sluta tillhandahålla Portaltjänsterna. Vi kommer att försöka informera dig i förväg innan vi avbryter leveransen av Tjänsterna.

Vi kommer att hålla dig underrättad om en eventuell uppsägning eller avstängning via e-postadressen för kontakt.

Din rätt till uppsägning. Du kan sluta att använda Portalen när som helst genom att kontakta oss på 00 800 500 600 30 eller via e-post contact-rare@sciensus.com .

15. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

”Healthcare at Home”, ”Sciensus” ordmärke och logotyp är registrerade varumärken som används med tillstånd av ägaren. Vi är ägare till eller licensinnehavare av alla andra immateriella rättigheter i Portalen och till materialet som publiceras där. Dessa verk skyddas över hela världen av lagar och fördrag om upphovsrätt. Alla sådana rättigheter är reserverade.

16. ÖVRIGA VIKTIGA VILLKOR

Ingen annan har några rättigheter enligt dessa Villkor. Ingen annan ska ha några rättigheter att verkställa något av dessa Villkor utöver SR.

Om en domstol fastställer att en del av dessa Villkor är olaglig, kommer resten att fortsätta att gälla. Var och en av paragraferna i dessa Villkor är oavhängiga av varandra. Om en domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig, kommer de återstående paragraferna att förbli i full kraft och verkan.

Även om vi dröjer med att tillämpa dessa Villkor kan vi alltjämt tillämpa dem senare. Om vi inte omedelbart insisterar på att du gör något som du är skyldig att göra enligt dessa Villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig avseende ditt brott mot dessa Villkor, betyder det inte att du inte behöver göra det du har ålagts att göra och det kommer inte att hindra oss från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle.

Lagar som gäller för dessa Villkor och var du kan väcka talan i domstol. Dessa Villkor regleras av engelsk rätt och du kan väcka talan avseende Portalen och/eller Tjänsterna i engelska domstolar. Om du bor i Skottland kan du alternativt väcka talan i domstol i Skottland. Om du bor i Nordirland kan du alternativt väcka talan i domstol i Nordirland.

17. DEFINITIONER

Följande definierade termer gäller för dessa Villkor.

Enhet avser den dator, bärbara dator, smarta telefon eller läsplatta som du använder för att ansluta till Portalen.

Tjänster har den innebörd som anges i punkt 2 och som ytterligare beskrivs i Portalen.

*Sciensus Rare ingår i Healthcare at Homes koncernbolag. Portalen drivs av Healthcare at Home Ltd, ett företag registrerat i England och Wales (företagsnummer 027559609) för egen räkning och på uppdrag av Sciensus International B.V., ett företag registrerat i Nederländerna (företagsnummer 34363537).

Koncernbolag inom Healthcare at Home: Om du befinner dig utanför Storbritannien är Sciensus International B.V. den upphandlande enheten när du registrerar dig i Sciensus Rare Axcess Portal. Om du befinner dig i Storbritannien är Healthcare at Home Ltd (ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 02759609) den upphandlande enheten när du registrerar dig i Sciensus Rare Axcess Portal. Vid behandling av din registrering som innehåller personuppgifter agerar Healthcare at Home Ltd och Sciensus International B.V. gemensamt som personuppgiftsansvariga. Healthcare at Home Ltd är registrerat hos den brittiska tillsynsmyndigheten (Information Commissioner’s Office), registreringsnummer Z6896758. Vidare agerar Sciensus GmbH som personuppgiftsbiträde vid behandling av din registrering som innehåller personuppgifter.

Sciensus International B.V. regleras av Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (det nederländska ministeriet för hälsovård, välfärd och idrott). SR opererar under följande grossistlicenser: (1) Nederländerna: NL WDA – 15224G; (2) UK: UK WDA – WDA (H) 15956.

SCHEMA 1

Policy för skälig användning

Vår Policy för skälig användning är utformad för att förhindra bedrägeri och missbruk av Portalen och våra Tjänster.

Olagliga, förbjudna eller ovanliga aktiviteter (icke uttömmande förteckning)

Du får inte (och får inte tillåta någon annan att):

 1. använda Portalen eller Tjänsterna på ett olagligt eller bedrägligt sätt och/eller för något olagligt, bedrägligt eller olämpligt syfte
 2. använda Portalen eller Tjänsterna i syfte att skada eller försöka att skada minderåriga på något sätt
 3. posta eller överföra ett meddelande (skriftligt, muntligt eller via video) under falskt namn eller använda våra nätverksresurser för att utge dig vara en annan person eller uppge missvisande behörighet att agera på uppdrag av andra (inklusive men inte begränsat till kliniker) eller SR Alla meddelanden som överförs via Portalen bör identifiera sändaren korrekt och du får inte försöka ändra ursprunget på e-postmeddelanden eller inlägg
 4. tillåta någon annan person eller enhet att använda din personliga inloggningsinformation
 5. försöka underminera säkerheten eller integriteten hos datorsystem eller nätverk hos SR, Portalen eller hos några webbplatser eller webbsidor som nås genom eller via Portalen, och du får inte försöka få obehörig åtkomst
 6. samla in data om någon annan individ som använder Portalen
 7. posta eller överföra data, material, innehåll eller information som är hotfulla, falska, missvisande, förolämpande, nedsättande, ärekränkande, pornografiska eller hädiska eller som innehåller eller främjar något virus, datamask, trojan, tidsinställd bomb eller annan datorprogrammering eller kod som är utformad eller avsedd att skada, förstöra, avlyssna, ladda ner, störa, manipulera eller på annat sätt avbryta eller expropriera Portalen och/eller Tjänsterna
 8. manipulera, hacka, förfalska, kopiera, modifiera eller på annat sätt förvanska eller försöka få obehörig åtkomst till administrationen, säkerheten eller den korrekta funktionen hos Portalen och/eller Tjänsterna, eller till servern där Portalen eller relaterade material lagras eller till någon server, dator eller databas som är ansluten till Portalen. Du ska inte använda robotar eller skript med Portalen
 1. försöka baklängeskonstruera, bakåtassemblera, bakåtkompilera, dekompilera, demontera, översätta eller på annat sätt förändra, undanhålla eller skapa falska resultat från någon exekverbar kod eller information i eller som mottagits av Portalen. Du samtycker till att köra antivirus- och/eller antispionprogram som ställts in för att åsidosätta cookieinställningen på din internetwebbläsare
 1. ladda upp eller tillhandahålla information till Portalen eller till en Kliniker som bryter mot någon tredje parts immateriella rättigheter och/eller mot någon tystnadsplikt eller avtalsenlig skyldighet gentemot någon tredje part, eller
 2. reproducera, duplicera, kopiera eller sälja någon del av Portalen i strid med bestämmelserna i våra Villkor.

Överträdelse av denna Policy för skälig användning

När vi anser att en överträdelse av denna Policy för skälig användning har inträffat, kan vi vidta sådana åtgärder som vi bedömer lämpliga.

Underlåtenhet att följa denna Policy för skälig användning utgör en väsentlig överträdelse av våra Villkor enligt vilka du får använda vår Portal, och kan leda till att vi vidtar alla eller någon av följande åtgärder (efter eget gottfinnande):

· radering av någon information som tillhandahållits av dig och som vi efter eget gottfinnande bedömer vara bedräglig, förolämpande, nedsättande, obscen eller i strid med någon tredje parts immateriella rättigheter

· avstängning eller uppsägning av ditt avtal för Tjänsterna. Där vi anser det rimligt och helt efter eget gottfinnande kan vi lämna ett meddelande om olämpligt beteende till dig innan vi stänger av, säger upp eller erbjuder alternativa Tjänster efter vad vi bedömer lämpligt

· utfärdande av en varning till dig

· rättsliga förfaranden gentemot dig avseende ersättning av alla kostnader i form av skadestånd (inklusive, men inte begränsat till, rimliga kostnader för administrativa och juridiska förfaranden) till följd av överträdelsen

· ytterligare rättsliga åtgärder gentemot dig

· utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi rimligen anser vara nödvändig eller i enlighet med lagen.

Vi utesluter vårt ansvar för varje åtgärd vi kan vidta som svar på överträdelser av denna Policy för skälig användning. Åtgärder som vi kan vidta är inte begränsade till dem som beskrivs ovan, och vi kan vidta varje annan åtgärd som vi rimligen bedömer lämplig.